Usunięcie użytkownika / pracownika

Zmodyfikowano dnia Wed, 18 Oct 2023 o 05:56 PM

Dezaktywacja konta użytkownika


Nie jest możliwe usunięcie kont użytkowników.

Jest możliwa zmiana statusu użytkownika z aktywnego na nieaktywny. Aby zmienić status użytkownika z aktywnego na nieaktywny należy wejść w zakładkę Zarządzanie -> Użytkownicy, wyszukać użytkownika. Na wybranym użytkowniku najechać na pole ze statusem i kliknąć (w zaznaczone poniżej strzałką miejsce), zaznaczyć nieaktywny
Dezaktywacja konta pracownika


Jeśli dane konto użytkownika jest powiązane z kontem personelu, należy wejść w Zarządzanie -> Pracownicy i tak samo zaznaczyć po wyszukaniu użytkownika, klinąć lewym przyskiem myszki w Aktywny (pole status) i wybrać z listy rozwijanej opcję Nieaktywny (analogicznie w sposób jak na powyższym obrazku).